KFS Scania R steamline custom visor

€ 5,50

TQ166

1/24

Deep profile R Cab Sun Visor